Συγγραφείς

Σταματίνα Κουτσιλέου 

Δημήτριος Κουής

Νικόλαος Μήτρου

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, εξερευνούμε τις προκλήσεις προς την υιοθέτηση/χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρώτα παρουσιάζουμε τη δράση “ΚΑΛΛΙΠΟΣ”, η οποία είναι μια πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας που αποσκοπεί στην έκδοση εγχειριδίων ανοικτής πρόσβασης και η οποία ξεκίνησε το 2013 από την κοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Έπειτα, αναλύουμε και ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτού του έργου. Η πρώτη έρευνα, που διεξήχθη ανάμεσα σε καθηγητές που επιμελήθηκαν ή αξιολόγησαν ανοικτά εγχειρίδια, αναδεικνύει τα εμπόδια που αντιμετώπισαν, καθώς και τα οφέλη για τη διδασκαλία και την μάθηση που προκύπτουν από την υιοθέτηση/χρήση των ΑΕΠ. Η δεύτερη έρευνα, η οποία απευθύνεται στους διοικητικούς υπεύθυνους των πανεπιστημιακών σχολών, αναδεικνύει τις απόψεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα των ΑΕΠ και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα εμπειρικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω δύο ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων συνάδουν με τα αποτελέσματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής και διεθνούς έρευνας και είναι χρήσιμα, συνεπώς, όχι μόνο για τους εθνικούς αλλά και για διεθνείς νομοθέτες και υπεύθυνους στον τομέα της εκπαίδευσης. Εν κατακλείδι, συνοψίζουμε τα κύρια διδάγματα που έχουν αποκομιστεί από τη δράση “ΚΑΛΛΙΠΟΣ” και παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιώσιμη συνέχιση της δράσης, με γνώμονα συγκεκριμένες στρατηγικές για πιθανή διεθνή επέκτασή της.

Λέξεις κλειδιά

Open Educational Resources, open textbooks, Higher Education, barriers, benefits, sustainable
continuation

Σύνδεσμος άρθρου

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:bb8a818b-14d3-4903-9c93-c17264140400?collection=research